bwiza.com
Featured IBITEKEREZO

Ibyaha birandembeje, nkeneye amasubyo na penetensiya kubera kuvuna imiheha nkongezwa

Kuvuna umuheha ukongezwa undi mu buryo busanzwe bivugwa ku muntu w’umutoni ku muntu umukuriye cyangwa umufiteho ububasha ukora amakosa aho guhanwa no gufatirwa ibyemezo agakingirwa ikibababa, akagororerwa, akazamurwa mu ntera, agahabwa ibihembo n’ibindi byiza nk’ibyo.

Iyi nkuru ijimije iraca amarenga ku bantu bamwe nk’abo bayobora abandi mu buryo bw’ubusumbane kuko mu gihe hari abagororerwa batabikwiriye hari abandi bahakubitikira. Iki nicyo umusomyi akwiriye gukura muri iyi nyandiko yerekana uburyo bene uwo umuntu uvuna imiheha guhera kera akongezwa indi akeneye kuruhurwa, gufashwa kugira ngo ave ibuzimu ajye ibumuntu.

Ukora bene (akavuna umuheha) ibyo we aba akorera igihugu? Oya, kuko na we aba ari indushyi kimwe n’izindi zose. Niyo mpamvu mu buvanganzo bwanjye nerekana ko ndemerejwe n’ibyaha byo kurya ruswa, kunyereza umutungo w’igihugu, kurenganya abandi, kwiremereza no kwiyemera rimwe na rimwe utarusha ubushobozi bagenzi bawe batagira aho bavugira. Utereye imboni hirya no hino ntiwabura kuhasanga bene ibyo bibazo. Nkagira nti rero,…….

Ndembejwe n’ibyaha, ndebaguza hirya no hino hasi hejuru ngo ndebe uwabinkiza ariko nkabura uwantabara, yava he usibye uwambambiwe igologota kuko natojwe ko ariwe wenyine ugobotora abarembye nkanjye bagasubira ibumuntu bakongera bagakunda abandi bantu aho kubahonyora.

Ngo abakora ibyaha nk’ibyanjye ni bene sekibi cyangwa shitani dore ko lusiferi yari umutoni kwa Data, ni uko rero nicuza guhora nivuruguta muri ibyo, abambona bakagira ngo narasaze abatambona bakanyibeshyaho ko ndi umwere kandi meze nk’ingurube.

Uko bwije uko bukeye ngahora muri ubu buzima, icyaha kikandya, kikanzonga, nkabura uko ngira kandi nkeneye gutabarwa no gubufashwa. Ndacucura igihugu n’abagituye ntitaye kutwo igihugu giteganyiriza bene kanyarwanda. Muri make nkeneye ivanjiri ya ndumunyarwanda kugira ngo ngarure ubumuntu aho kwishyira mu kato mu mutima wanjye, nkeneye umutoma ukwiriye maze mbone kwihana nkire, Ruswa, kunyaganya n’ubujura nibyo bintunze atari uko mba mbitewe no kuba inkirabuheri ahubwo biterwa n’inda nini bigatuma nitwa umunyoni kandi iwacu twari dutunze ibya mirenge.

Ibyo rero bikantera ishavu n’agahinda bidashira niba ntegereye mu maguru mashya abavuzi gakondo, umutambyi cyangwa umusaseridoti. Nkeneye ubufasha ngo nkizwe nyabyo! Abakurambere uwabagarura bangira inama yo kwiyambaza lyangombe, bayali cyangwa dagoni…..Kubera kwemera cyangwa imyizerere yanjye abubu bakaba bangira inama yo kwihana no kwatura kugira ngo nkizwe koko.

Ubwo se sinkeneye amasubyo cyangwa amasakaramentu?

Aho nahereeeeeye ndarushye kandi nkeneye kuruhuka. Ninde wamfasha? Dore nikoreye umutwaro w’imiheha navunnye mu minsi yose maze ku isi kuko uko navunaga umwe banyongezaga undi kubera gutoneshwa. Uko guteteshwa bikantera kurangara simbashe kujugunya iyo miheha yambanye nk’imijugujugu y’abashumba b’iwacu.

Ngasoma inzoga mu kibindi nkavuna umuheha kandi kizira aho guhanwa abakuru bati bamuhe undi. Ubwo nkagotomeeeeera hafi inda guturika ariko kandi uko nyikura mu kibindi ari nako inkura mu bandi bagabo. Nimuntabare! Ubwo kandi nirirwanaga umwijuto, ntura umwuga mfite mufuke bituma nukira abo duhuye bose bagahora banyinubira kuko bo baba bishwe n’inzara n’inyota. Aho nciye hose nkagarura, haba hasi cyangwa hejuru ibyo namize byose. Ikimbabaza muri byose ni uko ntajya mpembura abandi ubusambo, kwikunda no kwikubira bikaba binyishe kandi twese turi bene mugabo umwe.

Data yatubyaye adukunda atarobanura ku butoni ariko ba data wacu batubibyemo imbuto mbi aho banyanga kuko nceceka simvuge, ukunda guhakirizwa agashyirwa ku ibere bityo nkaharenganira. Ariko ubundi nibaza ubwo bubasha bihaye aho buturuka. Ni gute naburara mukuru wanjye agaherana amata ku ruhimbi kandi njye ndi umushumba mwiza, nkaba ntiba singire n’uwo ndenganya mu gihe mwene data ari kabuhariwe, ahorana ibikomere kubera kudihwa aziza utwabandi?

Zakayo we yigiriye inama nziza yegera Umwami utari Rwabugiri, Ruganzu cyangwa Mutara, ahubwo wawundi ubaruta kandi ubategeka aramuruhura amukiza imitwaro yari imuremeteye. Maze aravuga ngo mwese abarushye n’abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Nuko ndibwira nti ese kuki iyi miheha imvuna? Ndibwira kandi nti hagowe uwayimpaye ( satani) kuko kuvangura abana wibyariye ukarobanura ku butoni nabyo ubwabyo ari undi mutwaro?

Wowe ukora ibyo waba uzakizwa cyangwa uzaruhurwa nande? ushatse wasigaho ukadukunda kimwe kuko aribyo uwaduhanze atwifuzaho. Ubwo rero ukeneye gukubitwa amasubyo cyangwa isakaramentu bikwiye.

Munyakayanza Samuel

Izindi wakunda

Bwiza.com
error: Alert: Ntabwo byemewe!!