bwiza.com
Ivugabutumwa Iyobokamana

Uyu munsi iyo umenya ibyaguhesha amahoro!

Umunyamakuru, umusesenguzi akaba Umusesenguzi aka n'umwarimu muri kaminuza, Samuel Munyakayanza

Musomyi wa Bwiza.com urahiriwe ku bw’iyi nkuru igusaba kumenya ibyaguhesha amahoro cyane cyane muri kino gihe wugarijwe n’ibibazo ukaba warabuze epfo na ruguru.

Ibibazo urimo byaguteye intimba, agahinda n’amarira adakama bityo ukaba ufite kwiheba kurenze. Reka nkubwire n’ushake urire kuko muri kamere muntu ibyo bibaho, na Yesu ubwe mu mateka ye Bibliya itwereka ko nawe ubwe yarize inshuro ebyiri. Ubwa mbere, Yesu yarize igihe inshuti ye Lazaro yari papfuye ( Yohana 11:35). Ubwa kabiri, Yesu yarize arimo kwitegereza umurwa wa Yerusalemu ( Luka 19:41).

Yesu aririra Lazaro, abayuda bari aho bene wabo, baravuze bati ” nimurebe uko yamukundaga”. Kuribo bibwiraga ko Yesu yarijijwe n’urupfu rwa Lazaro mu gihe We yarizwaga no kutamenya icyamuzanye aricyo kubakiza ibyaha. Yarebaga uko bamukwenaga mu mitima bagira bati ” mureke turebe ko abasha kumuzura kuko amaze igihe apfuye n’umubiri ukaba waratangiye kubora”.

Nubwo byari bimeze bityo Yesu yahakoreye igitangaza azura Lazaro, abayuda baratangara. Ibyaha by’abayuda nibyo byateye Yesu kurira. Ibyaha dukora, Yesu arabibona byose uko byakabaye, aho yicaye aratwitegereza maze tukamutera kurira. Gusa kuko ari umunyembabazi n’urukundo, iyo twihannye atubabarira ibicumuro byose maze bikaduhesha amahoro!

Yesu aririra umurwa wa Yerusalemu, naho byatewe n’uko yari azi ibiwukorerwamo bidashimisha Imana. Abayuda bari mu buyobe bakora ibyaha bitandukanye nko gusenga ibigirwamana, ubusambanyi no kugeza igihe bahindura ingoro y’Imana inzu y’ubucuruzi. Byongeye ni naho hacurirwaga umugambi wo kumufata no kumwica.

Yesu ageze ku musozi wa Elayono, yitegereza uwo murwa n’ibyaha biwukorerwamo maze araturika ararira. Niko kugira ati ” uyu munsi nawe iyo umenya ibyaguhesha amahoro! Ariko noneho biguhishwe amaso yawe”. Ubu urakora ibyaha uko wishakiye ukagira ngo Yesu ntakureba. Byose arabibona uko byakabaye kandi bimutera amarira n’agahinda. Yabaye wihanaga ukamenya ubyaguhesha amahoro! Inzira n’ukwihana gusa maze ukareka ibyaha nawe akakubabarira.

Muri iki gice cya Luka, iyo ukomeje kugisoma , cyerekana neza uko Yesu arira kubera ibyaha navuze hejuru byakorerwaga muri uwo murwa, yanarebaga uko Yerusalemu igiye kurimbuka kugeza ubwo isenyuka hagasigara nta buye rigeretse kurindi kubera ko itamenye igihe cyo kugendererwa.

Wowe usoma iyi nkuru, ukaba ubuze amahoro mu mutima kubera ko urembejwe n’ibyakubase bigutandukanya n’Imana yawe, urahiriwe kuko wasanga iki aricyo gihe cyawe cyo kugendererwamo. Iki nicyo gihe cyawe, ureke gutegereza ejo kuko ukeneye kumenya ubyaguhesha amahoro. Nta mpamvu yo kubura amahoro kubera kuremererwa n’unutwaro w‘ibyaha. None se si we wivugira ngo ” yemwe abarushye n’abaremerewe nimunsange ndabaruhura?” akongera ati ” nimumwikoreze imitwaro yanyu yose arabaruhura?”!

Yabaye wamenyaga ubyaguhesha amahoro, kuko uyu munsi hari ibyo utazi biguhishe amaso bishobora kukubaho, kandi umenye ko ari cyo gihe cyawe cyo kugendererwamo. Wikomeza gutera Yesu agahinda no kumubabaza kubera ibyaha byawe.

Munyakayanza Samuel

Izindi wakunda

Bwiza.com