bwiza.com
Ijambo ry'Imana

Abantu benshi bitiranya umunezero n’ibitwenge-Rev. Nibintije

Umunezero wawe  ushobora gutangirana n’icyemezo wafata kuva ubu.

Umunezero ni impano ikomoka ku Mana bitewe no kumenya intego y’iby’umwuka ako kanya.

Ni ikintu ukwiriye guharanira kugira ngo ucyakire ndetse unaharanire kukigumana.

Abantu benshi bitiranya umunezero n’ibitwenge, kwinezeza no gukora iby’ubwenge buke.

Tubona abantu bitwara gutya buri gihe. Ariko se ni inshuro zingahe babikora iyo bari bonyine? Aho ntiwasanga baba bumva ntacyo bivuze, ko birengagijwe ndetse bakumva bigunze?

Kimwe mu bintu nshimira Imana ni isomo umwalimu yanyigishije ryo gutega amatwi Umwuka Wera/ Roho Mutagatifu.

Iyo wumvira ukanubaha Umwuka Wera/ Roho Mutagatifu, Imana iguha ubuhanga buyiturutseho.

Bityo rero, umunezero si  ikintu dukwiriye kumva ko dukwiriye, si uko twiyumva ahubwo ni icyemezo.

Wansangiza ibiri ku kubaho muri iki gihe kugira ngo ngusengere.

Dukeneye ubwenge bw’Imana kugira ngo dufate ibyemezo bizima n’ibindi bityo tubashe gukemura ibituzitira.

Nshuti mugenzi wanjye, Ndashaka kumva icyo utekereza uyu munsi. Wanyandikira kuri imeli (email) yanjye ari yo estachenib@yahoo.com cyangwa ukanyandikira ubutumwa bugufi kuri iyi nimero ikoreshwa no kuri Whatsapp ari yo + 4123265034

Izindi wakunda

Bwiza.com