bwiza.com
Ijambo ry'Imana Nibintije Evangelical Ministries International (NEMI)

REBERA KU “ICYANDITSWE” -Rev. Nibintije

Mu gihe cyose uhanganye n’ ibibazo runaka, cyangwa ibigeragezo. Ikintu cya mbere ugomba gushakira umutekano cyangwa kurwanaho ni ibitekerezo byawe.

Umukozi w’Imana Rev. / Ev. Eustache Nibintije, abinyujije muri Minisiteri ye y’ivugabutumwa yise “ Nibintije Evangelical Ministries” asigaye adufasha mu kugabura ijambo ry’Imana nkuko yamuhaye umuhamagaro ikamwuzuza ubwenge bwo kugira ngo agirire abantu benshi umumaro mu gihe gisa n’iki.

Kubera iki?

Kuko iyo wemereye ubwoba kwinjira muri wowe bugafata umwanya mu bitekerezo byawe bihita bigira ingaruka ikomeye muri buri gice cyose kikugize haba mu uburyo bw’ umubiri ndetse no mu uburyo bwo mu mwuka. Ariko nabwo, uramutse utunguwe utiteguye maze ubwo bwoba bukinjira muri wowe, ntukemeye gubishyiraho igikumwe cyangwa kubisinyira nkaho wakiriye impano yawe ya chocolates ifungiye mu box nziza ndetse irabagirana woherejwe n’ umukunzi wawe cyangwa umuvandimwe wawe.

Ahubwo, dore ikintu wahita ukora kandi mu buryo bwihuse: Hita utangira gutekereza ku “ ICYANDITSWE”, utangire wizere icyo rikubwira kijyanye n’ ubushobozi bw’ Imana, Tangira nabwo uvuge izina ry’ urufunguzo ari ryo Yesu Kristo, urwo rufunguzo rurafungura umuryango ubwo bwoba bwanyuzemo bwinjira, maze buhite busohoka.

Igihe Umwanzi yagerageje kugerageza Yesu, Yesu yahise aduha urugero rw’ uko tugomba kubigenza.

Yesu yaravuze ati” HARANDITSWE” igihe cyose utewe n’ ubwoba ku bintu bikubayeho cyangwa ibibazo ugize tangira utekereza ku ijambo ry’ Imana, shyira mu bikorwa ukwizera kwawe, mu ukuvuga ibyo ijambo ry’ Imana ribivugaho kandi ureke iryo jambo rimanuke rigere mu indiba y’ umutima wawe, ntirihere ku ururimi gusa kuko nibwo rihita riguhindura bitandukanye ni uko wari umeze.

Igihe cyose ujye wibuka ko ijambo ry’ Imana ko ridahinduka, ari ukuri, kandi ko ari intwaro ikomeye cyane y’Umukristo.

FATA IYO NTWARO UHINDURE UBUZIMA BWAWE.

Tangira ubwire Satani uti “ HANDITSWE NGO”
(Matayo 4:4)

Imana iguhe umugisha..!

Nibintije Evangelical Ministries International (NEMI).
estachenib@yahoo.com
+14123265034(WhatsApp)

Izindi wakunda

Bwiza.com
error: Alert: Ntabwo byemewe!!